Polityka prywatności

Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Stowarzyszenia Wspólnota dla Dobrostanu

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspólnota dla Dobrostanu z siedzibą w Ząbkach przy ul. Okrzei 15, 05-091 Ząbki, zarejestrowane w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych strostwa wołomińskiego pod numerem 37, REGON 380724887 NIP 1251678378 (Stowarzyszenie).

W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować, pisząc na adres pocztowy Stowarzyszenia najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny rodo@wspolnotapl.pl

 

Cele przetwarzania

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w celu:

  • realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • ochrony praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz jego beneficjentów,
  • przekazywanie nagród dla darczyńców,
  • ewaluacji i badań statystycznych.

 

Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych

Stowarzyszenie przetwarza dane następujących osób:

  • pracowników i współpracowników Stowarzyszenia,
  • uczestników portalu Stowarzyszenia
  • darczyńców Stowarzyszenia

Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie danych:

  • imię nazwisko,
  • adres e-mail

 

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione 

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

 

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych przez Stowarzyszenie zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Stowarzyszenie reguł, zgodnie z tymi przepisami.

Uwagi

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stowarzyszenia Wspólnota dla Dobrostanu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.